Share this Job

Mechanical Technician

Job Requisition ID:  36574

Founded in 1920, Eastman is a global specialty materials company that produces a broad range of products found in items people use every day. With the purpose of enhancing the quality of life in a material way, Eastman works with customers to deliver innovative products and solutions while maintaining a commitment to safety and sustainability. The company’s innovation-driven growth model takes advantage of world-class technology platforms, deep customer engagement, and differentiated application development to grow its leading positions in attractive end-markets such as transportation, building and construction, and consumables. As a globally inclusive and diverse company, Eastman employs approximately 14,500 people around the world and serves customers in more than 100 countries. The company had 2019 revenues of approximately $9.3 billion and is headquartered in Kingsport, Tennessee, USA

 

 

 

Doel

 

In goede staat brengen en houden van installaties en apparatuur op mechanisch gebied, zodanig dat opdrachten tijdig en op zelfstandige wijze en overeenkomstig vereiste specificaties worden uitgevoerd en terzake geldende voorschriften worden nageleefd.

 

Positie in de organisatie

Boven:    teamleider mechanical maintenace

              assistent teamleider mechanical maintenace (vaktechnisch)

Neven:    6 technicians (sr. A en B)

Onder:    monteurs van derden (deel van de tijd)

 

Verantwoordelijkheidsgebieden / Kerntaken

Uitvoeren van reparatie-, storings-, onderhouds-, modificatie- en (beperkte) nieuwbouwwerkzaamheden op civiel (incidenteel) en mechanisch gebied (statisch en roterend) aan de productie- en utiliteitsinstallaties/-apparatuur, a.d.h.v. in het SAP-systeem gegenereerde werkorders en met naleving van Arbo-, ISO-, milieu- en bedrijfsvoorschriften/-procedures.

 

Hiertoe in hoofdzaak:

 

 • inspecteren/controleren van installaties/apparatuur op goede werking en veiligheid
 • vertalen van procesgegevens (druk, temperatuur e.d.) naar onderhoudsactiviteiten volgens het voorgeschreven onderhoudsplan en daarbij gebruik maken van de standaard softwarepakketten
 • uitvoeren van (predicatieve, preventieve en curatieve) onderhoudswerkzaamheden
 • lokaliseren en analyseren van storingen a.d.h.v. storingsmeldingen en informatie van (productie-)afdelingen, dan wel o.g.v. tijdens rondes gedane waarnemingen, daarbij raadplegen van schema’s, handboeken (Engels)
 • beoordelen van de aard en omvang van de storing en bepalen van de aanpak en werkwijze en daarbij nagaan van mogelijke persoonlijke en/of procesrisico’s
 • uitvoeren van noodmaatregelen, reparaties en zonodig informeren van externe servicebedrijven inzake gelokaliseerde storingen e.d.
 • verhelpen van storingen en uitvoeren van reparaties (o.a. uitbouwen, demonteren, reviseren, vervangen, monteren en inbouwen) en toepassen van de eventueel daaruit voortvloeiende technieken en bewerkingen, zoals bank- en plaatwerk en verspanende bewerkingen
 • plaatsen, hijsen, uitlijnen, samenbouwen en aansluiten van (nieuwe) apparatuur
 • afstellen, beproeven en in gebruik nemen van apparatuur en controleren op juiste werking, onder gebruikmaking van daartoe geëigende gereedschappen en meetapparatuur (ook
  “commissioning” van nieuwe of gewijzigde apparatuur)
 • schoon en in goede staat houden van gereedschappen, apparatuur en werkruimten, incl. de werklocatie in de fabrieken en de werkplaats
 • registreren van technische gegevens inzake de installaties, bevindingen van controlerondes en uitgevoerde werkzaamheden in de betreffende computersystemen
 • mede doen van voorstellen terzake verbetering van storingsfrequenties (op economische wijze), optimalisatie van installaties/apparatuur en werkuitvoering en terzake van de aanschaf van gereedschappen.

 

Voorbereiden van incidentele grote reparaties en reparaties en onderhoud bij productiestops (shutdowns), zodanig dat de reparaties en het onderhoud op tijd en met de gewenste materialen uitgevoerd kan worden en de benodigde personele behoefte gepland is.

Hiertoe in hoofdzaak:

 

 • mede uitwerken van de werkzaamheden in werkschema’s, materiaalbehoeften
 • verzamelen van tekeningen, schema’s, documentatie en vaststellen van benodigde vergunningen
 • uittrekken van benodigde onderdelen, bestellen van materialen na akkoord chef via afdeling inkoop en reserveren van materialen bij het technisch magazijn
 • bewaken dat bestelde en gereserveerde materialen tijdig beschikbaar zijn
 • aansturen van een shutdown team (eigen personeel en personeel van derden).

 

Uitvoeren van ondersteunende en administratieve werkzaamheden zodanig dat de werkzaamheden volgens de juiste procedure en binnen de gestelde tijd uitgevoerd worden.

 

Hiertoe in hoofdzaak:

 

 • vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden en bijzonderheden (administratieve taken voor het MM-team)
 • beheren van intern(e) inspectieprogramma(s) door derden en de uitvoering hiervan voorbereiden en aansturen.

 

 

Uitvoeren van diverse werkzaamheden zoals:

 

 • fungeren als mentor/begeleider van nieuwe en minder ervaren technicians d.m.v. geven van informatie en overdragen van kennis van installaties, apparatuur, processen en procedures
 • deelnemen aan verbeterteams ter verbetering van processen, HSE, kwaliteit en bedrijfsvoering.

 

 

In acht nemen en naleven van bedrijfs-, milieu-, ISO- en Arbo-voorschriften/-instructies, uitdragen van bedrijfsveiligheidsbeleid en het melden van afwijkende veiligheidssituaties en onveilig gedrag.

 

 

Sociale interactie

 

Bespreken van uit te voeren werk met collega’s, teamleider en (productie)afdelingen.

Aanspreken van collega’s e.a. op veilig werken.

Geven van vaktechnische aanwijzingen aan mechanical technicians, collega’s van andere disciplines (E&I, operations e.d.) en personeel van derden.

Registreren van bevindingen van controlerondes, uitgevoerde werkzaamheden en bijzonderheden.

 

Specifieke handelingsvereisten

 

Bedienen van werkplaatsapparatuur, hanteren van gereedschappen bij demontage- en montagewerkzaamheden en instellen/afregelen van installaties.

Uitvoeren van mechanische bewerkingen.

Bedienen van mobiele hijskraan.

Aandacht vereist bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden mede met het oog op de veiligheid.

 

 

Bezwarende omstandigheden

 

Krachtsuitoefening bij hanteren en verplaatsen van installatieonderdelen en bij demontage- en montagewerk.

 

Inspannende houdingen, zoals bukken en reiken, boven de macht en op de knieën werken e.d., bij verrichten van diverse montagewerkzaamheden.

 

Hinder van machinelawaai en -trillingen, hitte afstralende installatiedelen, hete ruimten, vuil, stof, tocht, temperatuurverschillen en van weersinvloeden. Hinder van dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Kans op letsel door vallen van hoogtes, uitschieten van gereedschap, branden aan hete producten en installatiedelen en door in aanraking komen met bewegende delen en met chemicaliën.

 

 

Eastman Chemical Company is an equal opportunity employer.  All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, veteran status or any other characteristics protected by law.

Eastman is committed to creating a powerfully diverse workforce and a broadly inclusive workplace, where everyone can contribute to their fullest potential each day.


Job Segment: Technician, Bank, Banking, ERP, Maintenance, Technology, Finance, Manufacturing